Návrat žáků do školy

Týden od 26. 4. do 30.4. 2021 osobní přítomnost žáků  1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.

Pondělí, čtvrtek samotestování žáků doprovázených rodičem či pověřenou osobou - začátek v 7:40h, žáci se převléknou v šatně a přijdou společně s rodičem do určené třídy. Je nutné být v tento čas již na místě. Pokud se zpozdíte, budete muset čekat. Testování bude organizováno pedagogem.

Určené třídy k testování s rodičem:

žáci 1.A v 1.B

žáci 2.A v 2.B

žáci 3.A v 3.B

žáci 4.A v 4.B

žáci 5.A v 5.B

Od 8:00h proběhne samotestování žáků bez doprovodu rodiče, pod vedením pedagoga v kmenových třídách. Pokud máte pocit, že Vaše dítě bude potřebovat pomoc třetí osoby (pedagoga) je nutné dodat podepsané Pověření, viz příloha a Bakaláři. Žáci, kteří dodají potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění Covid - 19, nebudou muset být 90 dní od data prvního pozitivního testu testováni. Potvrzení musí být od lékaře v listinné nebo elektronické podobě. (Nestačí SMS)

________________________________________________________________

Týden od 19. 4. do 23.4. 2021 osobní přítomnost žáků  1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B.

Pondělí, čtvrtek samotestování žáků doprovázených rodičem či pověřenou osobou - začátek v 7:40h, žáci se převléknou v šatně a přijdou společně s rodičem do určené třídy. Je nutné být v tento čas již na místě. Pokud se zpozdíte, budete muset čekat. Testování bude organizováno pedagogem.

Určené třídy k testování s rodičem:

žáci 1.B v 1.A

žáci 2.B v 2.A

žáci 3.B v 3.A

žáci 4.B v 4.A

žáci 5.B v 5.A

Od 8:00h proběhne samotestování žáků bez doprovodu rodiče, pod vedením pedagoga v kmenových třídách. Pokud máte pocit, že Vaše dítě bude potřebovat pomoc třetí osoby (pedagoga) je nutné dodat podepsané Pověření, viz příloha a Bakaláři. Žáci, kteří dodají potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění Covid - 19, nebudou muset být 90 dní od data prvního pozitivního testu testováni. Potvrzení musí být od lékaře v listinné nebo elektronické podobě. (Nestačí SMS)

______________________________________________

 

SAMOTESTOVÁNÍ žáků:

Pondělí, čtvrtek samotestování žáků doprovázených rodičem či pověřeneou osobou - začátek v 7:40h, žáci se převléknou v šatně a přijdou společně s rodičem do určené třídy. Je nutné být v tento čas již na místě. Pokud se zpozdíte, budete muset čekat. Testování bude organizováno pedagogem.

Určené třídy k testování s rodičem:

žáci 1.A v 2.B

žáci 2.A v 1.B

žáci 3.A v 3.B

žáci 4.A v kabinetě u své třídy

žáci 5.A v 4.B

Od 8:00h proběhne samotestvoání žáků bez doprovodu rodiče, pod vedením pedagoga v kmenových třídách. Pokud máte pocit, že Vaše dítě bude potřebovat pomoc třetí osoby(pedagoga) je nutné dodat podepsané Pověření, viz příloha a Bakaláři. Žáci, kteří dodají potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění Covid - 19, nebudou muset být 90 dní od data prvního pozitivního testu testováni. Potvrzení musí být od lékaře v listinné nebo elektronické podobě. (Nestačí SMS)

___________________________________________________

 Od  12. 4. 2021 budou ve škole přítomny děti MŠ jen z předškolního oddělení a budou rozděleny na dvě homogenní skupiny.  (Nemusí mít ochranu úst a nosu.)

V týdnu od 12. 4.  – 16. 4. 2021 budou prezenční výuce přítomni žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.  (Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci obličejovou masku splňující standardy MZd. )

V týdnu od  19. 4.  – 23. 4. 2021 budou výuce přítomni žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B.  (Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci obličejovou masku splňující standardy MZd.)

První test bude prováděn v pondělí 12. 4. 2021.

Organizace testování Vám bude sdělena v pátek 9. 4. 2021 přes Bakaláře.  Prosíme o seznámení se a spolupráci v této nelehké záležitosti.

Provoz školní družiny: Pro žáky 1., 2. a 3. tříd

Ranní ŠD – úterý, středa, pátek od 6:30h (V pondělí a čtvrtek ranní ŠD NEBUDE)
Odpolední – každý den dle rozvrhu od konce vyučování jednotlivých tříd do 16:00h

Vzhledem k náročnosti celodenního pobytu ve škole spojeného s nutností ochrany úst a nosu, prosíme, vyzvedávejte své děti, co nejdříve můžete.

Provoz dětského klubu: Pro žáky 4. a 5. tříd každý den dle rozvrhu od konce vyučování jednotlivých tříd do 16:00h

Předpokládaný rozvrh

1.ročník do 11:40
2.ročník do 11:50
3.ročník do 12:20
4.ročník do 12:35
5.ročník do 12:45

Stravování: Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, jsou automaticky ke stravování v daném týdnu přihlášeni. Pokud oběd nechtějí, musí ho zákonný zástupce odhlásit.

Žáci, kteří se účastní distanční výuky, jsou automaticky ze stravování v daném týdnu odhlášeni. Pokud oběd chtějí, musí ho zákonný zástupce přihlásit. Oběd lze vyzvedávat od 12. – 13. h na rampě školy do jídlonosiče.

Doporučení: Označte obrázkem nebo iniciály obličejovou ochranu dětí, aby nedocházelo k záměně. Rovněž je nutné mít každý den tyto ochrany alespoň dvě.

Podrobnosti k TESTOVÁNÍ

(Zpracováno na základě Manuálu MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – vzhledem ke Covid-19)

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky zajistit u dětí/žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi/žáky nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V dětí v předškolním vzdělávání, 1. ZŠ je asistence při testu třetí (zákonný zástupce či jiná osoba např. učitelka, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

V příloze je přiložené pověření pro asistenci třetí osoby při testování, které vyplní zákonný zástupce, pokud nebude sám testování přítomen. Tento souhlas musí dítě/žák odevzdat třídní učitelce před zahájením testování. Pokud toto mít nebude, nemůže mu třetí osoba nebo pedagog s testem fyzicky pomoci a musí ho testovaný zvládnout sám pod slovním vedením učitele.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocněníCOVID-19.

Testování se neprovádí  u osob, které absolvovaly  z důvodu  onemocnění  COVID-19  izolaci  minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Průběh testování

Přesný harmonogram a místo testování bude sděleno v pátek 9. 4. 2021

Pokud se některé dítě/žák nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování sostatními.

Pokud dítě/žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pedagogický pracovník seznámí žáky se způsobem provedení testu před vlastním testováním.

Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše, testovanému je umožněna účast na prezenční výuce

Pokud je výsledek pozitivní, je poslán do izolační místnosti a je informován zákonný zástupce.

                Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

                Dítě/žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává lékař pro děti a dorost.

                V případě výskytu pozitivního výsledku AG testu u dítěte/žáka při pondělním testování a negativního testu u všech ostatních, pozitivní dítě/žák odchází ze školy a musí podstoupit PCR test. Jeho třída pokračuje ve výuce. V případě pozitivního výsledku PCR testu, zůstává dítě/žák v izolaci a třída pokračuje v prezenční výuce.

                V případě výskytu pozitivního výsledku AG testu u dítěte /žáka při čtvrtečním testování a negativního testu u všech ostatních, pozitivní dítě/žák odchází ze školy a musí podstoupit PCR test. Jeho třída odchází domů také a čeká na výsledek PCR test pozitivně testovaného dítěte/žáka. V případě pozitivního výsledku PCR testu, zůstává dítě/žák v izolaci a celé třídě je nařízena karanténa. V případě negativního výsledku PCR testu, se celá třída vrací do školy.

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Dítěti/žákovi/ (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

                    Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Žáci jsou v základní škole povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) - alespoň chirurgickou roušku.

Obsáhlé dokumenty a odpovědi na otázky lze najít zcela volně na webu MŠMT.

Připojené soubory