Výuka od 1. září 2021

Vážení zákonní zástupci, s nadějí na klidnější školní rok a vírou v pravidelnou celoroční docházku Vám předkládám výběr opatření, která budeme realizovat na základě pokynů MŠMT. Prosím o jejich prostudování a dodržování. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Výběr z manuálu MŠMT k začátku školního roku 2021/2022

Manuál je metodikou MŠMT a  v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření vychází z doporučení Ministerstva

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

- Testování bude probíhat Antigenní formou pokaždé v kmenové třídě od 8:00h

1. 9. 2021 – všichni žáci s výjimkou 1. ročníků

2. 9. 2021 – žáci 1. ročníku (s možnou účastí zákonného zástupce od 7:30)

6. 9. 2021 – všichni žáci

9. 9. 2021 – všichni žáci

§ Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Aby žák nemusel být testován, je nutné doložit v den testování potvrzení o očkování nebo o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim umožněno, aby se žák testoval přineseným testem. Podmínkou je, že tento test je uvedený a schválený na webu MZ (do 30. 6. 2021 - viz ZDE ) a škola bude o tomto způsobu informována alespoň den dopředu.

Ochranu dýchacích cest  - budou mít žáci jen ve společných prostorách školy. Ve třídě ani ve školní družině roušky nebudou nutné.

§ Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování  tohoto zákazu, osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

§ V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, ale nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat, Výjimky jsou uvedeny výše.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.